Menu
Zavřít

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I

Základní ustanovení

1.1     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") vydává v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"), a dalšími platnými právními předpisy, společnost:

Filipa, a.s.

IČO: 25282875

DIČ: CZ25282875

se sídlem Na Větrově 271/35, 142 00 Praha 4

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3803

e-mail: michal.fabian(kwfat)filipa(kwfdot)cz

kontaktní adresa: U Přehrady 3204/61, 466 01 Jablonec nad Nisou

(dále jen "prodávající")  

1.2     Tyto VOP v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku blíže upravují smluvní vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (dále jako "kupní smlouva"), uzavřené prostřednictvím webového rozhraní (internetového obchodu) umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese eshop.volkswagen.cz (dále jako "internetový obchod"), kdy na jedné straně je shora uvedený prodávající a na straně druhé kupující (dál jako "kupující").

1.3     Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto VOP se v souladu s občanským zákoníkem považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen "spotřebitel"). Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a dále ten, o kom to stanoví zákon. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován vždy za podnikatele; pro kupujícího podnikatele se neuplatní práva stanovená těmito VOP pro kupujícího v právním postavení spotřebitele. Je-li níže v těchto VOP použito výrazu "spotřebitel", je tím míněn výlučně kupující, který je spotřebitelem.

1.4     Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s VOP, a potvrzuje, že se s těmito VOP před uzavřením kupní smlouvy řádně seznámil. Tyto obchodní podmínky, včetně poučení o zpracování a ochraně osobních údajů dle čl. VII VOP, jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před příslušnými ustanoveními těchto VOP.

 

Článek II

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto VOP. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2.2     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základních sazeb dle podmínek operátora kupujícího (prodávající si neúčtuje žádné další poplatky).

2.3     Kupní smlouva je uzavírána na základě objednávky kupujícího. Kupující provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře.

2.4     Při vyplňování (zadávání) objednávky si kupující vybere zboží dle nabídky internetového obchodu, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

2.5     Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na označené tlačítko ("závazně objednat a zaplatit"). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP.

2.6     Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Okamžikem doručení potvrzení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího je kupní smlouva uzavřena.

2.7     Skladová zásoba zboží uváděná v internetovém obchodě má orientační charakter a vzhledem k jednodenní aktualizaci ze strany prodávajícího informace o zásobě zboží nemusí odpovídat skutečnému stavu. V případě, že si kupující objedná zboží, které je nedostupné a zboží není možné dodat, prodávající zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu zprávu o nedostupnosti zboží. Kupující je oprávněn ve lhůtě 48 hodin od doručení výše uvedené e-mailové zprávy prodávajícímu upřesnit, zda chce vyčkat, až se nedostupné zboží stane dostupným a prodávajícímu poté odešle celou objednávku, či bude požadovat náhradní plnění za nedostupné zboží, či částečně odstoupí od kupní smlouvy a prodávající mu vrátí uhrazené peněžní prostředky za nedostupné zboží, přičemž dostupné zboží mu  bude odesláno okamžitě, či zda odstoupí od kupní smlouvy jako celku a prodávající mu vrátí uhrazené peněžní prostředky za veškeré objednané zboží. Pokud se kupující ve lhůtě 48 hodin od doručení e-mailové zprávy o nedostupnosti zboží nevyjádří, tak je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Pokud dojde k odstoupení (resp. částečnému odstoupení) od kupní smlouvy dle tohoto odstavce VOP prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky za nedodané zboží (včetně nákladů na dopravu, pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy jako celku) bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy (resp. její části), a to stejným způsobem, jakým tyto peněžní prostředky přijal.

2.8     Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o předání objednaného zboží k expedici, a to na e-mail prodávajícího uvedený v těchto VOP.

2.9     V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto VOP. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 

Článek III

Specifikace zboží a cena zboží

3.1     Informace o zboží, včetně uvedení cen a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků stanovených zákonem. Cena zboží však nezahrnuje případné poplatky (platby) za dopravné (dobírečné) a poplatky spojené s úhradou kupní ceny zboží (dle zvoleného způsobu úhrady kupní ceny), které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby kupujícího. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

3.2     Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

3.3     V internetovém obchodě jsou uvedeny informace o nákladech spojených s dodáním zboží a úhradou kupní ceny za zboží (viz dále). Informace o nákladech spojených s dopravou a úhradou kupní ceny za zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Dodávka zboží se provádí pouze v rámci České republiky.

3.4     Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

3.5     Akční ceny platí do vyprodání zásob prodávajícího či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.

3.6     Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, neurčí-li prodávající výslovně jinak.

3.7     Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího (ani práva z vadného plnění). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, je kupující povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

 

Článek IV

Platební podmínky a dodání zboží

4.1     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bankovní kartou předem.

4.2     Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

4.3     V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.4     Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.5     Zboží bude kupujícímu dodáno:

1)       na adresu určenou kupujícím v objednávce

2)       na adresu zvoleného servisního partnera

Zboží není doručováno mimo území ČR.

4.6     O nákladech na dodání zboží a poplatcích spojených s úhradou kupní ceny za zboží (v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží, resp. úhrady kupní ceny za zboží) je kupující informován před dokončením (odesláním) objednávky zboží.  Výše těchto nákladů je uvedena v odeslané objednávce a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.7     V případě dodání zboží na adresu zvoleného servisního partnera bude u tohoto partnera zboží k vyzvednutí po dobu 14 dní, poté bude zboží vráceno prodávajícímu.

4.8     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

4.9     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.10  Prodávající vystaví kupujícímu doklad o prodeji zboží. Doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvede v objednávce. Kupující s tímto souhlasí. V případě požadavku na zaslání dokladu v listinné podobě kontaktuje kupující prodávajícího na e-mail uvedený v těchto obchodních podmínkách.

4.11  Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy převzetím zboží. Nebezpečí škody přechází na kupujícího i v případě, že kupující věc nepřevezme, ačkoliv mu s ní prodávající umožnil nakládat.

4.12  Není-li kupující spotřebitelem, platí, že prodávající odevzdá zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci, přičemž na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

 

Článek V

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

5.1     Ujednání tohoto článku se uplatní pouze na smluvní vztah uzavřený mezi prodávajícím a kupujícím v právním postavení spotřebitele.

5.2     Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu. Spotřebitel může takto od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

5.3     Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí spotřebitel odeslat písemné odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je přiložen k těmto VOP. 

5.4     Odstoupení od kupní smlouvy zašle spotřebitel na emailovou nebo kontaktní adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP, popř. zároveň v balení s vraceným zbožím na adresu sídla prodávajícího.

5.5     Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Spotřebitel může zboží odevzdat na některý z následujících PPL ParcelShopů, určených pro podání zásilky, nebo zaslat na kontaktní adresu prodávajícího uvedenou v odst. 1.1 těchto VOP.  Spotřebitel nese v takovém případě náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nese spotřebitel náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6     Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (s výhradou uvedenou v odst. 5.7 níže), všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to výhradně na stejný účet, ze kterého prostředky dorazily. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.7     Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.8     Zboží musí spotřebitel vrátit prodávajícímu úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Spotřebitel je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.9     V souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou těchto VOP.

5.10  V případě, že kupující není spotřebitelem, neuplatní se ochrana spotřebitele podle tohoto článku těchto VOP (odstoupení od smlouvy). Odstoupení od smlouvy se v takovém případě řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

Článek VI

Práva z vadného plnění

6.1     Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

6.2     Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

6.3     Ustanovení odstavců 6.4 až 6.19. tohoto článku VI. VOP se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Práva z vadného plnění, jde-li o kupujícího, který je spotřebitelem, se dále řídí občanským zákoníkem zejména § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 a zákonem o ochraně spotřebitele.

6.4     Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal,

1)       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2)       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

3)       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4)       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5)       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 12 (dvanácti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5     Požádá-li o to spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva spotřebitele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze výše uvedené potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

6.6     Ustanovení odst. 6.4 tohoto článku VI. se v souladu s ustanovením § 2167 OZ nepoužije zejména:

1)       u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

2)       na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

3)       u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

4)       vyplývá-li to z povahy věci.

6.7     Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (tj. ustanovení odst. 6.13 a násl. tohoto článku VI. VOP).

6.8     Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 6.4 tohoto článku VI. VOP, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může spotřebitel odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

6.9     Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

6.10  Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.11  Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

6.12  Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

6.13  Poskytnutou zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Záruční doba pro poskytnutou záruku činí maximálně 24 (dvacet čtyři) měsíců a běží od odevzdání zboží spotřebiteli.

6.14  Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

6.15  Práva z vad zboží i práva ze záruky za jakost se uplatňují:

1)       u následujících servisních partnerů 

2)       poštou na adresu sídla prodávajícího, nebo kontaktní adresu uvedenou v odst. 1.1 těchto VOP, případně i v sídle prodávajícího.

6.16  Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.17  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího písemně nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Článek VII

Poučení o zpracování a ochraně osobních údajů

7.1     Toto poučení o zpracování a ochraně osobních údajů odpovídá nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen "Nařízení").

Pro účely tohoto poučení se "správcem" rozumí prodávající, tj. společnost Filipa, a.s., se sídlem Na Větrově 271/35, 142 00 Praha 4, IČO 25282875.

7.2     Kontaktní údaje správce:

Adresa pro doručování: Na Větrově 271/35, 142 00 Praha 4 , IČO 25282875

Adresa elektronické pošty: michal.fabian(kwfat)filipa(kwfdot)cz

7.3     Zpracovávány budou tyto osobní údaje kupujícího (kupující dále také jako "Subjekt údajů"): jméno a příjmení (včetně příp. titulu, druhého jména), adresa bydliště případně doručovací adresa, kontaktní údaje (tel. číslo, e-mail), fakturační údaje (číslo bankovního účtu, banka) a v případě kupujícího, který není spotřebitelem též firma, adresa sídla, IČ, DIČ, údaj o registraci k DPH, případně údaj o zápisu do obchodního rejstříku (tyto údaje dále souhrnně jen "osobní údaje").

7.4     Osobní údaje budou zpracovávány (i) pro splnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující a správce jakožto prodávající (kupní smlouva) a (ii) pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují (např. povinnosti na úseků vedení účetnictví a daní) a (iii) na základě našeho oprávněného zájmu (např. zajištění bezpečnosti sítě a informací k zabránění neoprávněného přístupu k nim, zamezení útokům a škodám na počítačových systémech). Osobní údaje budou uvedeným způsobem zpracovávány na základě splnění podmínek podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) a f) Nařízení.

7.5     Poskytnutí osobních údajů je požadavkem nezbytným pro uzavření a plnění kupní smlouvy, resp. zákonným požadavkem pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují. Z uvedených důvodů je kupující povinen osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů znemožní platné uzavření kupní smlouvy a/nebo řádné plnění kupní smlouvy a/nebo znemožní plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 

7.6     Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně. V zájmu zajištění ochrany kupujícího správce užije a zajistí vhodná technická a organizační opatření a zabezpečí osobní údaje kupujícího takovým způsobem, který neumožní jejich zneužití, neoprávněné či protiprávní zpracování (resp. zpracování k jinému než uvedenému účelu) či přístup k nim, ztrátu, poškození či zničení.

7.7     Příjemci osobních údajů mohou být subjekty, prostřednictvím kterých či vůči kterým správce plní právní povinnosti, které se na správce vztahují a dále externí poskytovatelé odborných a specializovaných služeb, a vybraní přepravci či místa servisních partnerů, kam je zboží doručováno (čl. IV. těchto VOP). Osobní údaje mohou být správcem poskytnuty subjektům poskytujícím dostatečné záruky ochrany osobních údajů, které správce pověřil na základě písemné smlouvy zpracováváním osobních údajů (tj. zpracovatelům).

7.8     Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

7.9     Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu, která pro správce plyne z příslušných právních předpisů, nebude-li správce dle zákona či Nařízení oprávněn osobní údaje uložit na dobu delší (například v případě uplatnění nároku správce, který i nadále přetrvává).

7.10  Práva související se zpracováním osobních údajů:

1)       Právo na přístup k osobním údajům. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, má dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o: (a) účelech zpracování, (b) kategoriích dotčených osobních údajů, (c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, (d) plánované době, po kterou budou osobni údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby, (e) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování, (f) právu podat stížnost u dozorového úřadu, (g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, (h) tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a (i) předpokládaných důsledcích takového zpracování. Na žádost subjektu údajů správce poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

2)       Právo na opravu či doplnění. Subjekt údajů má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje. S tím souvisí i právo subjektu údajů na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3)       Právo na výmaz ("právo být zapomenut"). Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se týkají subjektu údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů: (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (c) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána výjimka dle Nařízení nebo zákona, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro (a) splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, (b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

4)       Právo na omezení zpracování. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů: (a) subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, (b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítnete výmaz osobních údajů a požádá místo toho o omezení jejich použití, (c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

5)       Právo vznést námitku. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení (včetně profilování založeného na těchto ustanoveních). Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

6)       Právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce předal jeho osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu subjektu údajů jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby zpracovávané osobní údaje byly v rozsahu jím určeném předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

7)       Jak práva uplatnit. Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce (vizte kontaktní údaji v odst. 3. tohoto článku IX.)

8)       Způsob poskytnutí informací. Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

9)       Právo podat stížnost. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu Nařízení, tj. zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, adresa elektronické pošty posta(kwfat)uoou(kwfdot)cz, web https://www.uoou.cz.

 

Článek VIII

Mimosoudní řešení sporů

8.1     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.2     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.3     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

 

Článek IX

Doručování

9.1     Není-li v těchto VOP stanoveno jinak nebo nebylo-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, probíhá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím elektronickou poštou (e-mailem).

9.2     Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto VOP. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

9.3     Ujednáním dle tohoto článku není nijak dotčena možnost doručování na adresu sídla prodávajícího nebo bydliště/sídla kupujícího. 

 

Článek X

Závěrečná ustanovení

10.1  Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Veškeré případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2  Prodávající vydal Etický kodex, kterým je ve vztahu ke kupujícímu dobrovolně vázán ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Etický kodex je zveřejněný na webových stránkách www.filipa.cz.

10.3  Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

10.4  Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.5  Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6  Znění VOP může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

10.7  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023.

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

Nakupujte jednoduše

Doprava ZDARMA
do 70 odběrných míst Volkswagen

Standardní dodání
do 3 pracovních dnů u produktů skladem

Vrácení zboží
do 14 dnů

Doručení zboží
pouze na území ČR

Upozorňujeme, že speciální výbava a příslušenství mohou měnit některé parametry vozidla, jako např. hmotnost, valivý odpor nebo aerodynamiku, což může mít za následek odchylky hodnot spotřeby a emisí CO2.

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen